Nghĩa của từ: congruence relation

* đs.
hệ thứ đồng dư

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App