Nghĩa của từ: congruence root

* đs.
nghiệm đồng dư

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error