Nghĩa của từ: congruous

*
đồng dư

Nghĩa trong từ điển StarDict:

congruous /'kɔɳgruəs/
* tính từ
 - phù hợp, thích hợp, hợp với, khớp với
Động từ BQT - Android App