Nghĩa của từ: conical tube

*
đèn ống

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App