Nghĩa của từ: conjugate character

* đs.
đặc trưng liên hợp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App