Nghĩa của từ: conjugate classes

* đs.
các lớp liên hợp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App