Nghĩa của từ: conjugate latin squares

* tk.
hình vuông latin liên hợp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App