Nghĩa của từ: conjugate partitions

* đs.
phân hoạch liên hợp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error