Nghĩa của từ: connecting homomorphism

*
đồng cấu liên kết

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App