Nghĩa của từ: conponemt of variance

* tk.
thành phần phương sai

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error