Nghĩa của từ: consequence

* log.
hệ quả, hậu quả

Nghĩa trong từ điển StarDict:

consequence /'kɔnsikwəns/
* danh từ
 - hậu quả, kết quả
=to take the consequence of something+ chịu hậu quả của việc gì
=in consequence of+ do kết quả của
 - (toán học) hệ quả
 - tầm quan trọng, tính trọng đại
=it's of no consequence+ cái đó không có gì quan trọng; cái đó chả thành vấn đề
=a person of consequence+ người tai mắt, người có vai vế, người có địa vị cao
!by way of consequences; in consequences
 - vì thế, vậy thì, như vậy thì
Động từ BQT - Android App