Nghĩa của từ: consider

*
xét, chú ý đến cho rằng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

consider /kən'sidə/
* động từ
 - cân nhắc, xem xét, suy xét, suy nghĩ
=all things considered+ sau khi đã cân nhắc mọi điều
 - để ý đến, quan tâm đến, lưu ý đến
=to consider the feelings of other people+ quan tâm đến những tình cảm của người khác
 - xem như, coi như
=he considers himself very important+ tự nó coi mình là quan trọng lắm
 - có ý kiến là
Động từ BQT - Android App