Nghĩa của từ: consignment

*
hàng hoá

Nghĩa trong từ điển StarDict:

consignment /kən'siliənt/
* danh từ
 - sự gửi (hàng hoá); sự gửi hàng để bán
=goods for consignment to the provinces and abroad+ hàng hoá để gửi đi các tỉnh và nước ngoài
=to send someone goods on consignment+ gửi hàng hoá cho người nào bán
=your consignment of book has duly come to hand+ chúng tôi đã nhận được sách của ông gửi đến
=to the consignment of Mr. X+ gửi ông X
=consignment note+ phiếu gửi hàng
 - gửi hàng để bán
Động từ BQT - Android App