Nghĩa của từ: consistency principle

* đs.
nguyên lý [nhất quán, phi mâu thuẫn]

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App