Nghĩa của từ: consistent estimate

* tk.
ước lượng vững

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error