Nghĩa của từ: console

* kỹ.
dẫm chìa. bàn điều khiển

Nghĩa trong từ điển StarDict:

console /kən'soul/
* ngoại động từ
 - an ủi, giải khuây
* danh từ
 - (kiến trúc) rầm chìa




Động từ BQT - Android App