Nghĩa của từ: constancy of curvature

* hh.
tính không đổi của độ cong

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App