Nghĩa của từ: constant field

* đs.
trường hằng số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App