Nghĩa của từ: constant speed

* Cơ.
tốc độ không đổi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App