Nghĩa của từ: constellation

* tv.
chòm sao

Nghĩa trong từ điển StarDict:

constellation /,kɔnstə'leiʃn/
* danh từ
 - chòm sao
Động từ BQT - Android App