Nghĩa của từ: constrained variable

* tk.
biến buộc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App