Nghĩa của từ: constrained variable

* tk.
biến buộc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App