Nghĩa của từ: consumption possibility

* kt.
khả năng tiêu dùng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App