Nghĩa của từ: contact discontinuity

* Cơ.
gián đoạn yếu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App