Nghĩa của từ: contigency

* tk.
sự ngẫu nhiên, sự tiếp liên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

contigency
- (thống kê) sự ngẫu nhiên, sự tiếp liênĐộng từ BQT - Android App