Nghĩa của từ: contiguity

* top.
sự mật tiếp, liên tiếp, tiếp cận

Nghĩa trong từ điển StarDict:

contiguity /,kɔnti'gju:iti/
* danh từ
 - sự kề nhau, sự gần nhau, sự tiếp giáp
 - (tâm lý học) sự liên tưởng
Động từ BQT - Android App