Nghĩa của từ: continuous group

*
nhóm liên tục, nhóm tôpô

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App