Nghĩa của từ: continuous linear group

*
nhóm tuyến tính liên tục

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App