Nghĩa của từ: continuous population

* tk.
tập hợp liên tục

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App