Nghĩa của từ: continuous spectrum

* gt.
phổ liên tục

Nghĩa trong từ điển StarDict:

continuous spectrum
- (Tech) phổ liên tụcĐộng từ BQT - Android App