Nghĩa của từ: contractible

* top.
co rút được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

contractible /kən'træktəbl/
* tính từ
 - có thể thu nhỏ, có thể co lại
Động từ BQT - Android App