Nghĩa của từ: contractive linear transformation

* đs.
phép biến đổi tuyến tính co rút

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App