Nghĩa của từ: contraposition

* log.
lập trường mâu thuẫn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

contraposition /,kɔntrəpə'ziʃn/
* danh từ
 - sự trái ngược nhau, sự tương phản
Động từ BQT - Android App