Nghĩa của từ: contravariant functor

* đs.
hàm tử phản biến

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App