Nghĩa của từ: control interval

* xib.
khoảng kiểm tra

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App