Nghĩa của từ: control tube

*
đèn điều khiển

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App