Nghĩa của từ: convergent filtration

* đs.
sự lọc hội tụ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error