Nghĩa của từ: convering group

*
nhóm phủ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App