Nghĩa của từ: convex shell

* gt.
cái bao lồi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App