Nghĩa của từ: convolution transform

* gt.
phép biến đổi tích chập

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App