Nghĩa của từ: cooperation

*
sự hợp tác

Nghĩa trong từ điển StarDict:

cooperation
- sự hợp tác



Động từ BQT - Android App