Nghĩa của từ: cooperative

*
hợp tác

Nghĩa trong từ điển StarDict:

cooperative
- hợp tácĐộng từ BQT - Android App