Nghĩa của từ: coordinate

*
toạ độ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

coordinate
- (Tech) tọa độ (d); điều hợp, phối hợp (đ)Động từ BQT - Android App