Nghĩa của từ: coordinate plane

*
mặt phẳng tọa độ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

coordinate plane
- (Tech) mặt phẳng tọa độĐộng từ BQT - Android App