Nghĩa của từ: coordinatograp

* tk.
dụng cụ chỏ toạ độ (của các điểm ngẫu nhiên trên mặt phẳng)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

coordinatograp
- (thống kê) dụng cụ chỏ toạ độ (của các điểm ngẫu nhiên trên mặt phẳng)Động từ BQT - Android App