Nghĩa của từ: core of sequence

* gt.
lõi của một dãy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App