Nghĩa của từ: corrected moment

* tk.
mômen đã sửa, mômen đã hiệu chỉnh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App