Nghĩa của từ: correlation

* đs.
đs, tk. sự tương quan;
hh. phép đối xạ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

correlation /,kɔri'leiʃn/
* danh từ
 - sự tương quan
 - thể tương liên
Động từ BQT - Android App