Nghĩa của từ: correlogram

* tk.
tương quan đồ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

correlogram
- (thống kê) tương quan đồ