Nghĩa của từ: cosmogony

* tv.
tinh nguyên học

Nghĩa trong từ điển StarDict:

cosmogony /kɔz'mɔgeni/
* danh từ
 - nguồn gốc vũ trụ
 - thuyết nguồn gốc vũ trụ
Động từ BQT - Android App