Nghĩa của từ: cosmology

* tv.
vũ trụ luận

Nghĩa trong từ điển StarDict:

cosmology /kɔz'mɔlədʤi/
* danh từ
 - vũ trụ học
Động từ BQT - Android App